Regulamin

Wstęp

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2021

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z

i aplikacji mobilnej (“Platforma”) zarządzanej przez HomeRun (“my”, “nasz”).

Twój dostęp do Platformy i korzystanie z niej jest zależne od zaakceptowania i stosowania się do Regulaminu. Regulamin ma zastosowanie do odwiedzających, użytkowników i każdego, kto uzyskuje dostęp lub korzysta z Platformy.

Uzyskując dostęp do Platformy lub korzystając z niej, zobowiązujesz się do przestrzegania Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek jego częścią, nie możesz korzystać z Platformy.

Dodatkowe warunki i regulacje

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak HomeRun gromadzi i wykorzystuje Twoje dane, sprawdź naszą Politykę Prywatności.

Najważniejsze terminy

“Platforma” oznacza stronę

oraz aplikacje mobilne IOS i Android.

“Użytkownik” oznacza osobę lub podmiot korzystający z Platformy w jakimkolwiek celu.

“Członek” oznacza osobę lub podmiot, który tworzy konto z nazwą użytkownika i hasłem poprzez akceptację Regulaminu.

“Profil usługowy” oznacza profil, który Wykonawca tworzy na Platformie w celu opisania i przedstawienia usług, które świadczy, otrzymywania Zapytań Klientów i wysyłania Ofert cenowych.

“Klient” oznacza Członka, który jest zarejestrowany w celu otrzymywania Ofert cenowych od Wykonawców w odpowiedzi na swoje Zapytania o usługę.

“Wykonawca” oznacza Członka, który jest zarejestrowany w celu wysyłania Ofert cenowych.

“Zapytanie o usługę” oznacza zapytanie wysłane na Platformie przez Klienta w celu otrzymywania Oferty/Ofert cenowych od Wykonawcy/Wykonawców.

“Oferta cenowa” oznacza cenę usługi, którą Wykonawca wysyła Klientowi jako ofertę.

“Opłata za pośrednictwo” oznacza opłatę, którą Wykonawca uiszcza na rzecz HomeRun w celu wysłania Oferty cenowej do Klienta w odpowiedzi na jego/jej Zapytanie o usługę.

“Zdobyte zlecenie” oznacza status Zapytania o usługę, kiedy Klient lub Wykonawca potwierdzą, że porozumieli się co do jej wykonania.

“Prowizja” oznacza opłatę, którą HomeRun określa i do której pobrania od Wykonawcy jest uprawniony w wypadku Zdobytego zlecenia.

“Saldo HomeRun” oznacza kwotę, którą Wykonawca posiada na Platformie i której może używać do wysyłania Ofert cenowych i opłacania Prowizji.

“Voucher podarunkowy” oznacza kwotę podarunkową dodaną przez HomeRun do Salda konta Wykonawcy w celach promocyjnych.

Rejestracja i korzystanie z Platformy

HomeRun to platforma technologiczna, która umożliwia Klientom znajdowanie niezależnych Wykonawców odpowiadających na ich Zapytania o usługę.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Platformy bezpłatnie i bez konieczności rejestracji. Utworzenia konta jest konieczne w celu uzyskaniu dostępu do niektórych funkcji Platformy i korzystania z nich.

Wyłącznie osoby powyżej 18. roku życia mogą rejestrować się na Platformie. Tworząc konto, oświadczasz, że jesteś pełnoletni/a.

Jesteś odpowiedzialny/a za ochronę hasła, którego używasz do korzystania z Platformy i za wszystkie działania dokonywane przy jego użyciu. HomeRun nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez jakąkolwiek stronę spowodowane nieautoryzowanym użyciem Twojego Konta. Dodatkowo, możesz zostać pociągnięty/a do odpowiedzialności za straty poniesione przez HomeRun lub inne osoby i powstałe w wyniku takiego nieautoryzowanego użycia.

Zakładając konto, przez cały czas jesteś zobowiązany/a do podawania nam prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie Regulaminu i może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twoich kont na Platformie. Dodatkowo, możesz zostać pociągnięty/a do odpowiedzialności za straty poniesione przez HomeRun lub inne osoby i powstałe w wyniku podania nieprawidłowych danych.

HomeRun nie jest Wykonawcą. Jesteśmy platformą technologiczną umożliwiającą Klientom i Wykonawcom kontaktowanie się w sprawach związanych z usługami. Klienci zgadzają się i rozumieją, że HomeRun nie gwarantuje im otrzymania Ofert cenowych w odpowiedzi na wysłane przez nich Zapytania o usługę. Równocześnie Wykonawcy zgadzają się i rozumieją, że HomeRun nie gwarantuje, że wysłane przez nich Oferty cenowe zostaną wybrane przez Klientów.

Tworząc konto na Platformie, Wykonawcy oświadczają, że posiadają kwalifikacje, certyfikaty, licencje i ubezpieczenia wymagane do wykonywania danej pracy przez prawa i regulacje obowiązujące w jurysdykcjach, w których świadczą swoje usługi.

Wykonawcy zgadzają się i rozumieją, że rejestracja konta na Platformie nie oznacza, że stają się pracownikami, partnerami, agentami lub reprezentantami HomeRun. Uznają również, że sami ustalają i kontrolują swoje ceny, korzystają z lub zapewniają własny sprzęt i samodzielnie zarządzają swoim grafikiem.

Zastosowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy jest obowiązkiem Klientów i Wykonawców. HomeRun nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki ani straty spowodowane niezastosowaniem takich środków.

Zamieszczane treści (UGC)

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, takie jak pomysły, sugestie, wyjaśnienia, research, oferty itd., które zamieszczają na Platformie.

HomeRun nie ma obowiązku, ale zastrzega sobie prawo do monitorowania, sprawdzania lub gwarantowania poprawności, jakości, przydatności lub kompletności treści zamieszczanych przez Użytkowników (UGC) na Platformie z jakiegokolwiek powodu. Jako pośrednik HomeRun nie ma obowiązku sprawdzania treści zamieszczanych przez Użytkowników i ich zgodności z prawem.

HomeRun zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do treści zamieszczanych przez Użytkowników oraz do usunięcia konta Członka, jeśli narusza ono Regulamin lub szkodzi Platformie, Użytkownikom lub Członkom, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego ostrzeżenia. Treści, które nie będą akceptowane to min.:

I. Wypowiedzi rasistowskie lub mowa nienawiści skierowana przeciwko osobie lub grupie.
II. Zniesławianie, obrażanie, nękanie lub nawoływanie do nękania.
III. Język o charakterze sprośnym lub seksualnym.
IV. Popierania działań nielegalnych lub terrorystycznych.
V. Treści dyskredytujące HomeRun.
VI. Spam.
VII. Zachęcanie do nielegalnego lub nieautoryzowanego kopiowania treści objętych prawem autorskim.
VIII. Strony lub treści ze stron zabronionych lub chronionych hasłem.
IX. Treści zawierające materiały seksualne lub przemoc wykorzystujące osoby poniżej 18 roku życia; próby uzyskania danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia.
X. Instrukcje dotyczące nielegalnych aktywności, np. produkcja i zakup nielegalnej broni, naruszanie prywatności czy dostarczanie lub tworzenie wirusów komputerowych.
XI. Próby uzyskania haseł lub jakichkolwiek danych osobowych od innych osób w celach komercyjnych lub sprzecznych z prawem.
XII. Treści dotyczące działalności komercyjne i/lub sprzedaży, np. konkursy, loterie, barter, reklamy i piramidy finansowe zamieszczane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
XIII. Rejestrowanie, rozpowszechnianie i niewłaściwe wykorzystywanie danych osobowych innych osób.
XIV. Naruszenie praw intelektualnych i przemysłowych stron trzecich, np. znaków towarowych i patentów.
XV. Treści wykorzystujące nieuczciwe praktyki handlowe oraz ograniczanie konkurencji.
XVI. Naruszanie krajowych i/lub lokalnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

Członkowie zgadzają się i rozumieją, że zawartość profilu utworzonego na HomeRun będzie indeksowana przez różnego rodzaju przeglądarki oraz że strony wyszukiwania mogą być przeglądane przez ogół społeczeństwa, strony i instytucje trzecie. Członkowie są całkowicie odpowiedzialnie za wszystkie informacje, które zamieszczają na swoich profilach.

Saldo HomeRun, opłaty i płatności

HomeRun może pobierać opłaty za korzystanie z Platformy (Opłata za pośrednictwo, Prowizja).

Wykonawcy uiszczają opłaty na rzecz HomeRun, aby kontaktować się z Klientami i zdobywać zlecenia. Wykonawcy mogą uiszczać opłaty na rzecz HomeRun za pomocą karty kredytowej bądź debetowej. Dokonując płatności, wykonawcy rozumieją, że HomeRun może pobrać odpowiednią kwotę z ich Salda HomeRun w momencie wysłania przez nich Oferty cenowej w odpowiedzi na Zapytanie o usługę (Opłata za pośrednictwo) i/lub w momencie zdobycia Zlecenia (Prowizja). Kwota Opłaty za pośrednictwo i Prowizji w razie/w momencie zdobycia Zlecenia jest widoczna dla Wykonawców przed wysłaniem Oferty cenowej.

Wykonawcy mogą wysyłać Klientom Oferty cenowe, kontaktować się z Klientami, odbywać wizyty w celu dokonania oględzin i/lub zdecydować o dodatkowych opłatach przed ostatecznym zdobyciem Zlecenia. Wykonawcy zgadzają się i rozumieją, że HomeRun nie gwarantuje automatycznego zdobycia Zlecenia po wysłaniu Oferty cenowej. Klienci mogą nie sprawdzić Oferty cenowej, anulować swoje Zapytanie o usługę lub wybrać innego usługodawcę. Wykonawca nie może domagać się zwrotu Opłaty za pośrednictwo w żadnej z powyższych sytuacji. Wykonawcy rozumieją i zgadzają się, że są całkowicie odpowiedzialnia za określenie dotyczących ich wymogów podatkowych i sprzedażowych i spełniają te wymogi.

Vouchery podarunkowe określane przez HomeRun dla Salda HomeRun Wykonawców nie mają wartości wewnętrznej ani pieniężnej i nie można ich wymienić na gotówkę. Opłata za pośrednictwo i Prowizja są pobierane z Salda HomeRun w następującej kolejności: najpierw z kwoty uiszczonej przez Wykonawcę, następnie z kwoty Vouchera podarunkowego określonej przez HomeRun (jeśli Wykonawca takowy posiada). HomeRun rezerwuje sobie prawo do anulowania Vouchera podarunkowego w dowolnym momencie.

Klienci płacą bezpośrednio Wykonawcy po wykonaniu Zlecenia kwotę odpowiadającą kwocie wybranej przez nich Oferty cenowej. Klienci powinni poprosić Wykonawcę o fakturę, rachunek lub notatkę potwierdzającą uiszczenie opłaty. Klienci nie mogą prosić o te dokumenty HomeRun, jako że HomeRun nie wykonuje ani nie jest odpowiedzialny za żadną Usługę zleconą przez Klienta.

Oferty cenowe od Wykonawców i informacje o Zdobytych zleceniach zamieszczone przez Klientów lub Wykonawców na HomeRun mają charakter informacyjny, służą komunikacji oraz są uznawane za wiążące. Klienci powinni spisać umowę z Wykonawcą, a w wypadku uiszczenia jakiejkolwiek opłaty przez zakończeniem Zlecenia, powinni otrzymać i zachować dokument lub rachunek ją potwierdzający.

Jeśli nie stwierdzono inaczej w umowie zawartej pomiędzy Klientem a Wykonawcą, Klient ma prawo anulować zlecenie bez podawania powodu i bez ponoszenia konsekwencji, pod warunkiem, że usługa nie została jeszcze wykonana ani rozpoczęta. W takiej sytuacji, poniesione koszty będą zwrócone przez Wykonawcę, a ich zwrotu nie można domagać się od HomeRun.

Kliencie i Wykonawcy rozumieją i zgadzają się, że HomeRun nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sporach pomiędzy Klientem a Wykonawcą dotyczących płatności, anulowania, zniżek oraz zwrotów.

Sprawdzanie komunikacji

Aby zapobiec szkodliwej komunikacji i utrzymać jakość i bezpieczeństwo usług HomeRun może gromadzić i analizować komunikację Klientów i Wykonawców używając danych połączeń i wiadomości pomiędzy nimi. HomeRun zastrzega sobie prawo do wykorzystania nieodpowiednich treści jako dowodów w sądzie, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Spory pomiędzy lub wśród Członków

HomeRun ceni swoich Klientów i Wykonawców i rozumie, że pomiędzy stronami okazjonalnie może dochodzić do sporów. HomeRun dąży do zapewnienie stronom narzędzi do samodzielnego rozwiązywania wszelkich sporów. Wszystkie strony rozumieją i przyjmują do wiadomości, że HomeRun nie ma obowiązku angażowania się ani narzucania rozstrzygnięć w sporach pomiędzy lub wśród członków lub stron trzecich.

Klient ani Wykonawca nie mogą dodawać komentarzy odnośnie Zapytań o usługę, których nie otrzymali lub nie wykonali. Nie mogą również dodawać treści odnoszących się do produktów, usług i nazw handlowych innych osób w sposób tworzący nieuczciwą konkurencję,

W wypadku wszczęcia dochodzenia lub postępowania karnego przeciwko Wykonawcy lub Klientowi przed, w trakcie lub po wykonaniu zlecenia, HomeRun może udostępnić posiadane informacje i dokumenty odpowiednim organom sądowym na ich żądanie.

Komunikując się z pracownikami HomeRun, Wykonawcy i Klienci nie mogą używać obraźliwego języka i/lub treści, min. wypowiedzi rasistowskich, mowy nienawiści przeciwko jakiejkolwiek grupie lub osobie, zniesławienia, obrażania, nękania lub zachęcanie do nękania, promowania działań nielegalnych lub terrorystycznych, treści tworzących nieuczciwą konkurencję oraz treści sprzecznych z dobrymi obyczajami. W wypadku wykrycia tego typu zachowań HomeRun rezerwuje sobie prawo do natychmiastowego usunięcia i/lub edytowania odpowiednich konto i/lub treści bez uprzedniego powiadomienia. W razie konieczności, HomeRun może również zgłosić taką sytuację odpowiednim władzom.

Link do innych stron

Nasza Platforma może zawierać linki do witryn internetowych lub platform należących do stron trzecich, które nie są własnością HomeRun i nie są przez nas kontrolowane.

HomeRun nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub działania witryn internetowych lub platform należących do stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że HomeRun nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub powstałe w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach dostępnych w tych witrynach lub portalach lub za ich pośrednictwem.

Przed skorzystaniem z platform lub witryn internetowych należących do stron trzecich, zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z ich regulaminem i polityką prywatności.

Prawa własności intelektualnej

HomeRun jest właścicielem i posiada licencję na wszystkie prawa własności intelektualnej do Platformy i materiałów wizualnych i/lub pisemnych (w tym min. nazwa domeny, logo, grafika, tekst, obraz, kody html, inne kody, dane demonstracyjne, pisemne, elektroniczne, graficzne lub techniczne) na niej publikowanych. HomeRun jest zarejestrowanym znakiem handlowym. Prawa do tego znaku handlowego, nazwy domeny HomeRun i powiązanych domen i subdomen i wszystkich innych logo, znaków usługowych, nazw marek, nazw handlowych i/lub znaków handlowych pojawiających się w dowolnym miejscu na Platformie należą do odpowiednich właścicieli i licencjodawców.

Członkowie rozumieją i zgadzają się, że nie mają żadnych praw do HomeRun i technologii wykorzystywanej lub obsługiwanej przez Platformę, poza prawem do korzystania z niej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Członkowie rozumieją i zgadzają się, że w wypadku użycia jakiejkolwiek części HomeRun niezgodnie z Regulaminem, HomeRun rezerwuje sobie prawo do zablokowania ich dostępu do Platformy.

Zawieszenie konta

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do naszej Platformy bez uprzedniego powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności z dowolnego powodu i bez ograniczeń, jeśli naruszysz Regulamin. Wszystkie postanowienia Regulaminu, które ze względu na swój charakter zachowują ważność po terminacji, zachowają ważność po jej dokonaniu, w tym, między innymi, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności z dowolnego powodu i bez ograniczeń, jeśli naruszysz Regulamin.

Po zamknięciu lub zawieszeniu konta Twoje prawo do korzystania z Platformy natychmiast wygasa. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Platformy. Wszystkie postanowienia Regulaminu, które ze względu na swój charakter zachowują ważność po terminacji, zachowają ważność po jej dokonaniu, w tym, między innymi, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Prawo regulujące

Niniejszy Regulamin podlega i będzie interpretowany zgodnie z prawem Anglii i Walii, bez uwzględniania przepisów kolizyjnych. Wszystkie umowy będą zawierane w języku angielskim. Nieegzekwowanie z naszej strony jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie uważane za zrzeczenie się tychże praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy między nami dotyczącej naszej Platformy, wypiera i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, które mogły istnieć w odniesieniu do Platformy.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o niej z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania. Kontynuując dostęp do naszej Platformy lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie nowego Regulaminu. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, przestań korzystać z Platformy.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu, skontaktuj się z nami, pisząc na support@homerun.pl